Bez računa se ne računa 2018./2019. Počinje nagradna igra Porezne uprave

bez računa se ne računa nagradna igra

Ministarstvo financija – Porezna uprava 15. srpnja 2018. godine pokreće novu kampanju i nagradnu igru „Bez računa se ne računa“ te poziva građane da se i ovaj put aktivno uključe u borbu protiv sive ekonomije, utaje poreza i nelojalne konkurencije na tržištu.

Pošteno zarađen novac građana namijenjen za zdravstvo, školstvo i sigurniju budućnost, pojedini obveznici i dalje zadržavaju samo za sebe, stoga pozivamo građane da traže, uzimaju račune i uključe se u nagradnu igru Porezne uprave.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je skupiti 20 računa s datumom izdavanja od 15. srpnja 2018. godine i poslati ih na adresu Hrvatska Lutrija, p.p. 493, 10001 Zagreb, uz naznaku „Za nagradnu igru Bez računa se ne računa“.

Ukupno će se održati 4 kola, a nagradna igra će trajati do 22. ožujka 2019. godine.

U svakom kolu dijelit će se vrijedne nagrade na potrošačkim karticama u vrijednosti 7.500, 10.000, 15.000 i 25.000 kuna, a emisije javnog izvlačenja dobitnika nakon svakog kola emitirat će se u programu Hrvatske radiotelevizije.

Osim građana, koji u suzbijanju sive ekonomije sudjeluju traženjem, sakupljanjem računa te prijavljivanjem nepravilnosti, i ovlašteni službenici Porezne i Carinske uprave, samostalno, ali i u suradnji, obavljaju pojačane nadzore fiskalizacije na području cijele Republike Hrvatske. Uz primjenu najsuvremenijih alata i tehnika nadzora, izdavanje i fiskaliziranje računa prati se i u realnom vremenu putem mobilnih uređaja.

Građani, tražite račun za svaki kupljeni proizvod i obavljenu vam uslugu. Provjerite ispravnost računa na sljedećoj poveznici: www.provjeri-racun.hr/ i prijavite nepravilnosti Poreznoj upravi.

Jer, novac namijenjen državnom proračunu je i vaš novac! Bez računa, se ne računa!

Detaljna pravila nagradne igre

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„BEZ RAČUNA SE NE RAČUNA“

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „Bez računa se ne računa“ je Hrvatska Lutrija d.o.o. (dalje: Priređivač), Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, OIB: 27905228158,        MB 3278069.
Priređivač priređuje nagradnu igru iz st. 1. ovog članka pod pokroviteljstvom Ministarstva financija Republike Hrvatske, a s ciljem promidžbe postupka fiskalizacije, izdavanja i uzimanja računa.

Članak 2.
Prije početka priređivanja nagradne igre, Pravila nagradne igre biti će objavljena javno, na Internet stranicama Priređivača, Internet stranicama Ministarstva financija Republike Hrvatske uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja od strane istoga.

Članak 3.
Nagradna igra se priređuje na teritoriju Republike Hrvatske, osim u slobodnim zonama.

Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju fizičke osobe koje se uključe u igru na temelju ovih Pravila, izuzev zaposlenika Priređivača. Fizička osoba mlađa od 18 godina ne može biti sudionik u igri.

Članak 5.
Nagradna igra počinje 15.07.2018. godine, a završava 27.03.2018. godine.

Članak 6.
Nagradna igra se priređuje u 4 kola, vezanih uz izvlačenja kako slijedi:
1. kolo nagradne igre od dana 15.07.2018. do 14.09.2018.
2. kolo nagradne igre od dana 15.09.2018. do 16.11.2018.
3. kolo nagradne igre od dana 17.11.2018. do 18.01.2019.
4. kolo nagradne igre od dana 19.01.2019. do 22.03.2019.

Članak 7.
Sudionikom igre smatra se osoba iz čl. 4. ovih Pravila koja u zatvorenoj kuverti pošalje 20 različitih originalnih fiskaliziranih računa za gotovinski promet (isključivo po jedan primjerak od svakoga), te svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, država, datum i godina rođenja kao obvezne podatke, te ovisno o volji sudionika, i broj telefona ili mobitela).

Računom za gotovinski promet smatra se svaka isprava kojom se obračunavaju isporuke dobara i usluga, neovisno u kojem obliku i pod kojim nazivom je izdana.

Dostavljeni računi moraju sadržavati minimalni skup podataka o izdavatelju računa (ime ili
naziv, adresu, OIB), broj računa, datum izdavanja računa (od 15.07.2018.), JIR (jedinstveni
identifikator računa) i zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije.
Kuverte se šalju na adresu Hrvatska Lutrija, p.p. 493, 10001 Zagreb, uz naznaku
„Za nagradnu igru Bez računa se ne računa“.

Članak 8.
U izvlačenju pojedinog kola nagradne igre sudjeluju kuverte koje pravovremeno pristignu na točnu adresu sukladno čl. 7. ovih Pravila. Pravovremeno pristiglim kuvertama smatraju se one koje su pristigle najkasnije do slijedećih termina:
– 14.09.2018. do 14.00 sati za sudjelovanje u izvlačenju 1. kola koje će se održati dana
19.09.2018.,
– 16.11.2018. do 14.00 sati za sudjelovanje u izvlačenju 2. kola koje će se održati dana
21.11.2018.,
– 18.01.2019. do 14.00 sati za sudjelovanje u izvlačenju 3. kola, koje će se održati dana
23.01.2019.,
– 22.03.2019. do 14.00 sati za sudjelovanje u izvlačenju 4. kola, koje će se održati dana
27.03.2019.

Kuverte koje stignu po isteku pojedinog navedenog termina sudjelovati će u izvlačenju prvog slijedećeg kola (navedeno se ne odnosi na posljednje kolo). Kuverte koje su pravovremeno pristigle na traženu adresu, te su kao takve sudjelovale u izvlačenju pojedinog kola, ne sudjeluju u izvlačenjima slijedećih kola.

Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za slučaj da kuverta iz bilo kojeg razloga ne pristigne na adresu (ili ne pristigne pravovremeno) iz čl. 7. ovih Pravila te radi toga ne sudjeluje u izvlačenju.

Članak 9.
Nagradni fond pojedinog kola sastoji se od:
-jedne potrošačke kartice u vrijednosti 25.000,00 kuna,
-dvije potrošačke kartice u vrijednosti svaka po 15.000,00 kuna,
-dvije potrošačke kartice u vrijednosti svaka po 10.000,00 kuna,
-tri potrošačke kartice u vrijednosti svaka po 7.500,00 kuna.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda igre iznosi 390.000,00 kuna. Nagrade iz st. l. nisu zamjenjive za novac.

Članak 10.
Na utvrđenu vrijednost nagradnog fonda iz čl. 9. st. 2. ovih Pravila Priređivač će uplatiti 5% vrijednosti, odnosno 19.500,00 kuna, u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 11.
Nagradna igra odvija se na slijedeći način:
Igra se priređuje kroz 4 kola sukladno odredbama čl. 6. ovih Pravila.
Izvlačenje svakog pojedinog kola odvija se na način da ovlaštena osoba ručno između
pristiglih kuverti izvlači sedam.

Prvo se izvlači dobitnik jedne potrošačke kartice  vrijednosti 25.000,00 kuna, drugi se izvlači dobitnik jedne potrošačke kartice vrijednosti 15.000,00 kuna, treći se izvlači dobitnik jedne potrošačke kartice vrijednosti 15.000,00 kuna, četvrti se izvlači dobitnik jedne potrošačke kartice vrijednosti 10.000,00 kuna, peti se izvlači dobitnik jedne potrošačke kartice vrijednosti 10.000,00 kuna, šesti se izvlači dobitnik jedne potrošačke kartice vrijednosti 7.500,00 kuna, sedmi se izvlači dobitnik jedne potrošačke kartice vrijednosti 7.500,00 kuna, osmi se izvlači dobitnik jedne potrošačke kartice vrijednosti 7.500,00 kuna.

Dobitnik u nagradnoj igri postaje sudionik čija kuverta udovoljava odredbama iz čl. 7. ovih Pravila, a potom ista bude izvučena sukladno odredbama ovog članka. U slučaju da izvučena kuverta ne udovoljava odredbama iz čl. 7. ovih Pravila, sudionik čiji su podaci navedeni u istoj ne stječe status dobitnika te će se pristupiti izvlačenju druge kuverte (tj. dobitnika).

Postupak će se ponavljati sve dok ne bude izvučena kuverta koja udovoljava navedenim odredbama. Rok za sudjelovanje u igri jest definiran čl. 8. ovih Pravila.

Članak 12.
Izvlačenje dobitnika nagradne igre je, sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih
igara NN br. 08/10 javno.

Izvlačenje će biti održano u Zagrebu u prostorijama Hrvatske radiotelevizije, Prisavlje 3 u terminima propisanim čl.8. ovih pravila, a točan termin emitiranja biti će određen sukladno rasporedu emitiranja HRT-a.
Ispravnost izvlačenja nadgleda tročlano Povjerenstvo koje imenuje priređivač.
O tijeku izvlačenja vodi se Zapisnik.

Članak 13.
Osobni podaci sudionika nagradne igre prikupljaju se u svrhu priređivanja nagradne igre,
temeljem Pravilnika o priređivanju nagradnih igara NN br. 08/10 (u daljnjem tekstu :
Pravilnik). Zapisnik o izvlačenju dobitnika nagrada iz čl. 12. Pravilnika dostavit će se
Ministarstvu financija RH.

Voditelj obrade, Hrvatska Lutrija d.o.o. osobne podatke sudionika nagradne igre povjeriti
će na čuvanje izvršitelju obrade, Ministarstvu Financija RH, koje će ih uništiti po završetku
nagradne igre, a najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka iste, osim osobnih
podataka dobitnika koji će se čuvati do proteka roka od pet godina, računajući od proteka
roka za preuzimanje nagrade, a koji je određen Pravilnikom.

Za svaki upit koji se odnosi na obradu osobnih podataka, te za ostvarivanje bilo kojeg prava
propisanog Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (poput pravo na ispravak, pravo na
brisanje, pravo na ograničenje obrade) sudionik nagradne igre se može obratiti službeniku
za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu : [email protected]

Ako sudionik nagradne igre smatra da se podaci obrađuju suprotno pravilima o zaštiti osobnih podataka, može podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) te se obratiti priređivaču radi objašnjenja.
Priređivač je obvezan u pisanom obliku obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi u
roku osam dana od dana ostvarivanja dobitka.

Članak 14.
Dobitnik nagrade svoju potrošačku karticu zaprima putem pošte (po povratu prethodno dostavljene uredno popunjene i potpisane pristupnice) uz predočenje valjane
osobne iskaznice, isprave.

Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od primitka pisane obavijesti o dobivenoj
nagradi.

Ako u roku iz prethodnog stavka dobitnici ne podignu svoje nagrade, Priređivač će
ih pismeno obavijestiti o nagradi i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada, od 8
dana od dana primitka obavijesti.

Ako dobitnik niti u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo,

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Članak 15.
Preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 16.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju nastupa više sile, odnosno okolnosti koje Priređivač nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Promjenu pravila nagradne igre Priređivač je dužan objaviti na isti način na koji su objavljena pravila nagradne igre.

Članak 17.
Uključenjem u nagradnu igru sudionik prihvaća obaveze i prava iz ovih Pravila.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, a s preostalim nagradama će se postupiti u skladu s čl. 69. Zakona o
igrama na sreću.

Dobitnici nagrada svojim sudjelovanjem u igri pristaju da bez bilo kakve naknade ili
posebnog odobrenja tvrtka ovlaštena za tehničku podršku nagradne igre u svrhu iste koristi
njihove osobne podatke, da Priređivač i Ministarstvo financija Republike Hrvatske iste
javno objavi te koristi za vlastite potrebe, prvenstveno u marketinške svrhe kao i u svrhu
razvoja svojih proizvoda, te ih neće davati trećima na korištenje.

Članak 18.
U slučaju spora između Priređivača i sudionika mjesno i stvarno nadležan je
Općinski sud u Zagrebu.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment