Nagradice

nagradne igre u tijeku

kupi i pošalji nagradne igre

Bipa nagradna igra 2019 – More sjajnih prilika

Bipa nagradna igra 2019 - More sjajnih prilika

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„More sjajnih prilika“

Članak 1.
PRIREĐIVAČ

Priređivač nagradne igre je BIPA d.o.o., Vodovodna 20/A, 10 000 Zagreb, OIB:
66498917936

Članak 2.
TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Ovim Pravilima Priređivač definira sudjelovanje u nagradnoj igri pod nazivom
„More sjajnih prilika “
(dalje u tekstu: nagradna igra), u cilju unaprijeđenja prodaje. Nagradna igra počinje
27.06. u 6:00:00 h i traje do 08.08. u 23:59:59 h , a odvija se na svim Bipa prodajnim
mjestima.

Članak 3.
UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke, punoljetne osobe s prebivalištem
u Republici Hrvatskoj koje u periodu nagradne igre na prodajnim mjestima Bipa kupe
posebno označene proizvode u vrijednosti iznad 100 kn.
Sudjelovanje u nagradnoj igri kupac ostvaruje ubacivanjem ispravno ispunjenog kupona
u kutiju za nagradnu igru koja se nalazi u svim BIPA poslovnicama.
Svaki sudionik nagradne igre može sudjelovati s neograničenim brojem kupnji i
neograničenim brojem ispunjenih kupona.
Primjer ispunjenja kupona za nagradnu igru: IME I PREZIME Ivan Ivić, BROJ
MOBITELA 099/ 999 9999
Igrači su dužni čuvati račun do kraja nagradne igre.
Priređivač nagradne igre i naručitelj nagradne igre će osobne podatke koje sudionici
navedu u okviru sudjelovanja u nagradnoj igri, koristiti isključivo za potrebe te nagradne
igre.
Priređivač nagradne igre i naručitelj nagradne igre će osobne podatke sudionika
obrađivati onoliko vremena koliko je potrebno za provedbu ove nagradne igre

Članak 4.
IZVLAČENJA DOBITNIKA

Svi ispravno popunjeni kuponi do 08.08. u 23:59:59 h, ulaze u izvlačenje. Izvlačenja će
se odvijati uz prisustvo tročlane komisije u prostorijama Priređivača nagradne igre.
Izvlačenja nagrada održat će se 22.08. u 12 h., a u izvlačenju sudjeluju svi pravilno
ispunjeni kuponi u periodu od 27.06. u 6:00:00 h do 08.08. u 23:59:59 h.
Glavna nagrada je:
1 x Turistički aranžman u vrijednosti 34.000 kn u Atlas agenciji, koji uključuje:
putovanje za 2 osobe na Bali – povratnu zrakoplovnu kartu, zrakoplovne
pristojbe, povratni transfer na destinaciji. Vrsta smještaja, izleti i iznos
džeparca ovise o odabranom aranžmanu i datumu putovanja.
Ostale nagrade su:
3 x dizajnerska torbica u vrijednosti 9.160,00 kn (ukupna vrijednost 27.480,00kn)
10 x Bellabeat sat u vrijednosti 1.200,00 kn (ukupna vrijednost 12.000,00kn)
Izvlačenje će nadzirati tročlana Komisija. Tijekom izvlačenja imena dobitnika nagrada,
sačinit će se zapisnik koji će sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu, urudžbeni broj
i datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog medija u kojem su pravila
nagradne igre objavljena, ime i prezime članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime
i prezime i adresa dobitnika te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Zapisnik
potpisan od svih članova komisije Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku 8 dana
od završetka nagradne igre i finalnog izvlačenja nagrada.
Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni svi uvjeti iz članka 3. ovog pravilnika. Izvučeni
dobitnik koji ne ispunjava uvjete iz članka 3. ovog pravilnika, neće se javno objavljivati
kao dobitnik, njihovi podaci će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni te će se
izvlačenje dobitnika nastaviti odnosno ponovno održati kako bi se izvukla osoba koja
ispunjava sve uvjete navedene u članku 3. ovog pravilnika.
Glavna nagrada će biti izvučena slučajnim odabirom te u izvlačenju sudjeluju svi važeći
kuponi ispunjeni za vrijeme trajanja nagradne igre.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su
predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri
sudjelovalo sudionika.
S nepodijeljenim nagradama postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću i
Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara.

Članak 5.
NAGRADNI FOND

Nagradni fond uključuje:
Glavna nagrada :
1x Turistički aranžman u vrijednosti 34.000,00 kn, koji uključuje:
– povratnu zrakoplovnu kartu
– zrakoplovne pristojbe
– povratni transfer na destinaciji
– vrsta smještaja, izleti i iznos džeparca ovise o odabranom aranžmanu i
datumu putovanja.
Ostale nagrade :
3 x dizajnerska torbica u vrijednosti 9.160,00 kn (ukupna vrijednost 27.480,00kn)
10 x Bellabeat sat u vrijednosti 1.200,00 kn (ukupna vrijednost 12.000,00kn)

UKUPAN FOND NAGRADA: 73.480,00kn (maloprodajne vrijednosti uključujući
PDV)
Priređivač se obavezuje pet posto (5%) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u
korist Crvenog križa, tj. 3.674,00 kn.
Dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim iznosima, od ovih
pravilima utvrđenih iznosa. Priređivač će predati dobitnicima nagrade uz primopredajni
zapisnik.

Članak 6.
OBJAVA REZULTATA IZVLAČENJA

Rezultati dobitnika nagradne igre bit će objavljeni na internet stranici Priređivača
nagradne igre www.bipa.hr i na Facebook stranicama BIPE do 26.08.2019.
Dobitnici nagrada bit će obaviješteni o dobitku nagrade u roku od 8 (osam) dana od dana
izvlačenja dobitnika nagradne igre.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i
prezime.
U slučaju da Priređivač nagradne igre nije uspio kontaktirati dobitnika nagrade, pokušat
će ga kontaktirati u roku od petnaest (15) dana od nagradnog izvlačenja na broj telefona.

Članak 7.
PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke, punoljetne osobe, koje imaju
prebivalište u Republici Hrvatskoj, osim radnika tvrtke Priređivača, povezanih društava i
svih trgovačkih društava koja su surađivala u pripremi ove nagradne igre kao i članova
njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca).

Članak 8.
NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA

Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja.
Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od trideset (30) dana od dana primitka obavijesti
o dobivenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno
obaviješteni i nagrade će moći podići u roku od 15 dana od dana primitka dodatne
obavijesti. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o
igrama na sreću i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara.

Članak 9.
IDENTIFIKACIJA DOBITNIKA NAGRADA

Dobitnik je dužan svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom
osobnom iskaznicom te priložiti račun kojim se prijavio na sudjelovanje u nagradnoj igri.

Članak 10.
NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre bit će objavljena na internet stranici www.bipa.hr, dana
27.06.2019., uz navođenje klase i urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti
Ministarstva financija. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju obveze
iz pravila nagradne igre.

Članak 11.
RJEŠAVANJE SPORA

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre „More sjajnih prilika”
nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 12.
POGREŠNI I NEPOTPUNI KUPONI

Pogrešni i nepotpuni kuponi nevažeći su i ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu.
Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine iz članka
5. ovih pravila. Priređivač nagradne igre ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele,
izgubljene ili krivo upućene prijave.

Članak 13.
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač
nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o
prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.bipa.hr.

Članak 14.
VALJANOST PRAVILA NAGRADNE IGRE

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH za njih izda odobrenje, a
vrijede sve do završetka nagradne igre.

Poveznica

Comments are Closed

Theme by Anders Norén