Diners nagradna igra 2021. za električni bicikl

PRAVILA

Nagradne igre „ Sve što ti padne na pamet“

Članak 1. Priređivač

Po ovim Pravilima Priređivač priređuje nagradnu igru pod nazivom „ Sve što ti padne na pamet“ (dalje u tekstu: Nagradna igra).

Članak 2. Svrha

Svrha Nagradne igre je promoviranje Diners Club kreditnih kartica (u daljnjem tekstu: Kartica) izdanih od strane Priređivača kao sredstva bezgotovinskog plaćanja, poticanje korištenja Kartica u cilju povećanja broja platnih transakcija na fizičkim i internetskim prodajnim mjestima i poticanja korisnika na još sigurniju online kupnju na internetskim prodajnim mjestima te nagrađivanja povjerenja korisnika Kartica.

Članak 3. Trajanje

Nagradna igra će trajati od 15.travnja 2021. u 00:00:01 sati (po hrvatskom vremenu) do 15.lipnja 2021., zaključno do 23:59:59 sati (po hrvatskom vremenu).

Članak 4. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri ostvaruju svi korisnici Diners Club kartica, uključujući privatne i poslovne korisnike, odnosno korisnici svih osnovnih,dodatnih te pridruženih Kartica (u daljnjem tekstu: Sudionik). Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

U Nagradnu igru ulaze svi punoljetni Sudionici koji su u navedenom periodu trajanja Nagradne igre putem Kartice ostvarili domaću i/ili inozemnu transakciju na prodajnom mjestu (fizičkom ili internetskom) te koji su se registrirali na internetskoj stranici Priređivača www.erstecardclub.hr putem prijavnog obrasca za Nagradnu igru i prihvaćaju uvjete za sudjelovanje u Nagradnoj igri utvrđene ovim Pravilima.

Za sudjelovanje u Nagradnoj igri potrebno je da se Sudionici registriraju samo jednom na internetskoj stranici Priređivača www.erstecardclub.hr, a prijava i sve transakcije koje se ubrajaju vrijede od trenutka prijave tijekom
trajanja Nagradne igre. Nagrade se izvlače iz baze svih Sudionika.

Svaki Sudionik koji ostvari transakciju na fizičkom prodajnom mjestu ulazi jednostruko u nagradnu bazu za izvlačenje, dok za svaku online transakciju na internetskom prodajnom mjestu ulazi dvostruko u nagradnu bazu za izvlačenje.

Sudionik s većim brojem transakcija, povećava svoje izglede za dobivanje nagrade.

Sudionici prilikom registracije trebaju navesti: ime, prezime, adresu, OIB, broj mobilnog telefona i/ili email te prihvaćenjem ovih Pravila daju suglasnost da se njihovi osobni podaci koriste za potrebe izvlačenja nagradne igre te realiziranja/preuzimanja nagrade.

U nagradnu igru ne ulazi podizanje gotovine na bankomatima i na prodajnim mjestima. Stornirane transakcije i naknade koje ECC zaračunava za karticu u skladu s važećim Odlukama o naknadama (NAK_DC_12_2020_01) također nisu uključene u nagradnu igru.

Članak 5. Sudjelovanje

U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i povezanih društava te članovi uže obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća) zaposlenika Priređivača koji su direktno uključeni u pripremu same Nagradne igre i izvlačenje dobitnika.

Članak 6. Nagradni fond

Za Nagradnu igru utvrđuje se ukupni Nagradni fond od 16 nagrada u ukupnoj vrijednosti od 101.999,00 HRK (riječima: stojednatisućadevetstodevedetdevetkuna) i sastoji se od sljedećih nagrada:

  1. nagrada

Električni bicikl: Cube Reaction Hybrid Pro 625 29 Grey´n´yellow 2021 19”

21.999,00 kn

2.- 6. nagrada

5x 10.000,00 kn na Diners Club kartici

50.000,00 kn

7.-11. nagrada

5x 5.000,00 kn na Diners Club kartici

25.000,00 kn

12.-16. nagrada

5x 1.000,00 kn na Diners Club kartici

5.000,00 kn

UKUPNO:

101.999,00 kn

Članak 7. Način izvlačenja nagrada

Izvlačenje dobitnika nagrada provest će se putem računalne aplikacije metodom slučajnog odabira iz nagradne baze za izvlačenje Sudionika koji su stekli pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri, a prema kriterijima navedenim u članku 4.

Ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada nadgledat će tročlana komisija sastavljena od tri predstavnika Priređivača. O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik koji će sadržavati podatke sukladno Pravilniku o priređivanju
nagradnih igara te će od osobnih podataka sadržavati imena i prezimena, adrese, broj telefona/mobitela i OIB svih dobitnika, a kojeg će Priređivač dostaviti Ministarstvu financija u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja
dobitnika nagrada.

Ako se izvuče korisnik koji prema pravilima Nagradne igre ne zadovoljava kriterije sudjelovanja, pristupa se izvlačenju sljedećeg dobitnika koji zadovoljava uvjete sudjelovanja u ovoj Nagradnoj igri.

Članak 8.

Svaki Sudionik Nagradne igre može biti dobitnikom samo jedne nagrade iz Nagradnog fonda. Dobitnici nagrada nemaju pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade niti isplatu gotovine u protuvrijednosti osvojene nagrade.

Članak 9.

Sudionik Nagradne igre nema pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih predviđenih ovim Pravilima. Nagrada nije prenosiva.

Članak 10. Vrijeme i mjesto izvlačenja nagrada

Nagradno izvlačenje održat će se 18. lipnja 2021. u prostorijama Priređivača, na adresi F. Folnegovića 6, Zagreb.

Članak 11.

Ime, prezime, adresa (samo grad) dobitnika, dani u prijavi te naziv nagrada biti će objavljeni na internetskoj stranici Priređivača www.erstecardclub.hr i www.diners.hr u roku od (3) tri dana od dana izvlačenja, najkasnije
dana 21. lipnja 2021. godine.

Članak 12.

Dobitnici svih nagrada će biti u roku 8 dana, od dana izvlačenja nagrada, telefonski ili mailom i pisanim putem preporučenom poštom s povratnicom na adresu danu u prijavi obaviješteni o dobivenoj nagradi te o načinu
preuzimanja nagrada.

Nagrade iz članka 6. ovih pravila biti će dobitnicima ili poslane poštom preporučeno ili ih dobitnik može preuzeti osobno prema dogovoru s Priređivačom. Kod preuzimanja nagrade, dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet svojom osobnom iskaznicom.

Sve nagrade moraju biti preuzete u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o poslanoj dobivenoj nagradi. Ako dobitnici ne podignu u navedenom roku svoje nagrade, Priređivač će ih ponovno u roku od osam dana od isteka roka od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o poslanoj dobivenoj nagradi obavijestiti o dobitku preporučenom poštom s povratnicom na adresu danu u prijavi te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od osam dana, a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom
roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Članak 13.

Sve obveze Priređivača prema Dobitniku prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane Dobitnika ili po njemu ovlaštene osobe, odnosno protekom naknadnog roka iz članka 12. ovih Pravila.

Članak 14.

U slučaju da se u Nagradnu igru uključi manje Sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Nagradnoj igri sudjelovalo Sudionika.

Članak 15.

Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti koje Priređivač nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o otkazu, prekidu ili mirovanju Nagradne igre biti obaviješteni putem internetske stranice Priređivača Nagradne igre.

Članak 16.

Sudionik koji sudjeluje u Nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što budu objavljena na internetskoj stranici Priređivača Nagradne igre.

Priređivač pridržava pravo tumačenja ovih Pravila i to putem svoje komisije, zadužene za provedbu ovih Pravila.

Članak 18.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 2021.

Poveznica

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment