Kad u Kauflandu kupuješ, na finale ko car putuješ

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Kad u Kauflandu kupuješ, na finale ko car putuješ!“

Članak 1. Priređivač
Priređivač nagradne igre je Kaufland Hrvatska k.d., Donje Svetice 14, 10000 Zagreb, OIB
47432874968. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža New Level d.o.o.,
Badalićeva 31, 10000 Zagreb, OIB 99200431992.

Članak 2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra se provodi od 14. lipnja 2018. do 15. srpnja 2018. na svim maloprodajnim
mjestima trgovačkog lanca Kaufland.

Članak 3. Svrha nagradne igre
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na
bilo kojem maloprodajnom mjestu trgovačkog lanca Kaufland izvrše kupovinu u minimalnom
iznosu od 100,00 kuna. Broj računa potrebno je prijaviti na jedan od načina:
– Slanjem SMS poruke sadržaja: KAUFLAND, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica,
poštanski broj i mjesto) na broj 60045. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.
ili
– Prijavom na Internet stranici www.kaufland.hr (potrebno je upisati broj računa, vrijeme
računa, ime i prezime, adresu, e-mail adresu i broj mobitela).
Svaka ispravna prijava u izvlačenje dobitnika ulazi po jednom za svakih potrošenih 100,00
kuna. Na primjer, sudionik koji prijavi broj računa s iznosom od 450,00 kuna u izvlačenje će
ući 4 puta.
Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te
predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri
neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten
samo jedanput. Broj prijava na Internet stranici ograničen je na jednu prijavu dnevno po
sudioniku. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge
osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.
Maloljetne osobe mogu u nagradnoj igri sudjelovati samo uz suglasnost roditelja ili skrbnika.
2
Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja
dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja,
prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog
navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke New Level d.o.o., kao ni članovi
njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond
Nagradni fond sastoji se od:
 Glavna nagrada: 1 x Putovanje u Rusiju za dvije osobe (od 14. 7. do 17. 7. 2018.),
vrijednost nagrade 186.266,00 kuna
 Dnevne nagrade: 32 x Sony LED TV 43“, pojedinačna vrijednost nagrade 4.000,00 kuna
 Na dane kada igra Hrvatska nogometna reprezentacija dobitnik dnevne nagrade će
osvojiti i Playstation 4 (najviše 7 nagrada), pojedinačne vrijednosti 3.100,00 kuna
Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 335.966,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti
5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.
Putovanje u Rusiju za dvije osobe (od 14. 7. do 17. 7. 2018) uključuje:
 povratni let zrakoplovom na relaciji Zagreb – Moskva
 transfere: zračna luka – hotel – stadion – hotel – zračna luka
 3 noćenja s doručkom u Executive suite u Sheraton Palace Hotelu 5* u Moskvi

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika
Izvlačenje dobitnika glavne nagrade održat će se 29. lipnja 2018. u prostorijama Priređivača
uz prisustvo tročlane komisije i javnog bilježnika. U izvlačenju sudjeluju sve ispravne prijave
primljene od 14. 6. do 28. 6. 2018.
Izvlačenje dobitnika dnevnih nagrada održat će se u prostorijama Priređivača svakog radnog
dana. Na primjer, 15. 6. 2018. se izvlači dobitnik za prijave od 14. 6. 2018. Za neradne dane
se dobitnici izvlače prvog sljedećeg radnog dana.
Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.
Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U
slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem
izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.
Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici
www.kaufland.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada
Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze
Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od
3
8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka
obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.
Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći
podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u
mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba,
također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu
mogu uz priloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili
skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici
nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može
koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni
mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.
Dobitnik glavne nagrade bit će obaviješten putem telefona te u roku od 48 sati mora putem
e-maila dostaviti sve potrebne podatke za ostvarivanje prava korištenja glavne nagrade,
odnosno podatke potrebne za ulazak i boravak u Ruskoj Federaciji.
Priređivač nije odgovaram ako dobitnik i/ili njegova pratnja ne uspiju ishoditi dozvolu za
ulazak i boravak u Ruskoj Federaciji iz razloga nezadovoljavanja uvjeta za dobivanje dozvole
za ulazak i boravak sukladno primjenjivim propisima Ruske Federacije. Priređivač nije
odgovoran ako dobitnik ne može preuzeti ili koristiti nagradu zbog okolnosti koje ne ovise o
Priređivaču.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene
nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo
sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o
igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju
nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe
Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u
provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz
nagrada ili pogodnosti.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije
odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu
nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.kaufland.hr. Priređivač u tom slučaju
sudionicima ne odgovara za moguću štetu.
Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih
pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti
Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.kaufland.hr prije početka
nagradne igre.
4

Članak 11. Korištenje osobnih podataka
Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS-a ili ispunjavanjem obrasca
na internet stranici, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja
ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja
nagradne igre.
Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka
dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana
nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih
za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju
dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s trećim stranama u svrhu dostave ili
preuzimanja nagrada.
Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci
sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim
zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila
Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se
obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno
ako je to potrebno i ostale sudionike.
U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski
građanski sud u Zagrebu.

LINK