Karlovačko nagradna igra za Toyota Yaris 2021.
Karlovačko nagradna igra za Toyota Yaris 2021.
0
(0)

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Novi auto parkiraj, u Karlovačkom uživaj

Članak 1.

Priređivač nagradne igre

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Novi auto parkiraj, u Karlovačkom uživaj“ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) je HEINEKEN HRVATSKA d.o.o., Karlovac, Dubovac 22, OIB 26057862389 (u daljnjem tekstu: Priređivač). Tehničku podršku u provedbi nagradne igre Priređivaču pruža društvo New Level d.o.o., Zagreb, Badalićeva 31, OIB 99200431992 (u daljnjem tekstu: Partner).

Članak 2.

Svrha Nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promocije proizvoda Priređivača na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Trajanje i mjesto održavanja Nagradne igre

Nagradna igra traje od 30. kolovoza 2021. do 3. listopada 2021. na svim prodajnim mjestima PLODINE d.d., Rijeka, Ružićeva 29, OIB 92510683607 na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Plodine).

Članak 4.

Nagradni fond

 • Nagradni fond iznosi 197.989,00 kuna, a sastoji se od:
 • 1 x Toyota Yaris hibrid SOL crvena vrijednosti 145.029,00 kuna s uračunatim porezom na dodanu vrijednost (PDV);
 • 50 x Plodine darovna kartica vrijednosti 500,00 kuna s uračunatim porezom na dodanu vrijednost (PDV), što ukupno iznosi 25.000,00 kuna s uračunatim PDV-om;
 • 200 x Gajba Karlovačkog svijetlog piva (20 x 0,5L) vrijednosti 139,80 kuna s uračunatim porezom na dodanu vrijednost (PDV), što ukupno iznosi 27.960,00 kuna s uračunatim PDV-om.
 • Priređivač se obvezuje uplatiti 5% (slovima: pet posto) od ukupne vrijednosti nagradnog fonda, odnosno 9.899,45 kuna u korist Crvenog križa Republike Hrvatske i o tome dostaviti potvrdu Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Poreznoj upravi, Središnjem uredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri

 • Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju svaka punoljetna osoba koje se uključi u Nagradnu igru u skladu s ovim Pravilima, osim osoba određenih u stavku 2. ovog članka (u daljnjem tekstu: Sudionik).
 • Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri nemaju:
 • osobe koje su zaposlene ili na drugi način rade kod Priređivača te njihovi bračni ili izvanbračni drugovi, roditelji i djeca
 • osobe koje su zaposlene ili na drugi način rade kod pravnih osoba koje na bilo koji način sudjeluju u priređivanju i organizaciji Nagradne igre i/ili izvlačenju dobitaka i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Nagradne igre te njihovi bračni ili izvanbračni drugovi, roditelji i djeca.

Članak 6.

Način prijave za sudjelovanje u Nagradnoj igri

 • Za sudjelovanje u Nagradnoj igri potrebno je u razdoblju trajanja Nagradne igre kupiti bilo koji proizvod iz asortimana Karlovačkog piva (Karlovačko svijetlo pivo, Karlovačko Odležano, Karlovačko Crno pivo, Karlovačko 0,0%, Karlovačko Limun Natur Radler, Karlovačko Crni Limun Radler), na bilo kojem Plodine prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske i prijaviti se za sudjelovanje na jedan od sljedeća dva načina:
  • slanjem SMS-a na telefonski broj 60777 s ključnom riječi KARLOVACKO, brojem računa, imenom i prezimenom Sudionika te njegovom adresom stanovanja (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto), tj. upućivanjem SMS-a na navedeni broj u sljedećem obliku:

KARLOVACKO, broj računa, ime i prezime, ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto

Cijena slanja SMS poruke je 2,40 kune s uključenim PDV-om. Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). SMS poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u novu poruku te će svaka od njih biti naplaćena od strane mobilnog operatera po cijeni od 2,40 kuna. S obzirom na mogući dodatni trošak u slučaju prelaska u novu poruku, preporuka je ne koristiti navedene znakove u tekstu SMS poruke.

ili

 • ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca na internetskoj stranici www.karlovacko.hr (upisivanjem broja računa, imena i prezimena, adrese stanovanja (ulice i kućnog broja, poštanskog broja i mjesta) te broja mobitela za kontakt.
  • Izvornik računa s kojim se Sudionik prijavio za sudjelovanje u Nagradnoj igri, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do završetka Nagradne igre. Priređivač ima pravo tražiti izvornik računa na uvid pri preuzimanju nagrade.
  • Svaki Sudionik može sudjelovati u Nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jednom. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.
  • Svaki Sudionik može osvojiti samo jednu nagradu, onu za koju bude prvi puta izvučen.

Članak 7.

Izvlačenje dobitnika

 • Priređivač će izvršiti izvlačenje dobitnika slučajnim odabirom putem softvera (aplikacije) iz baze svih pristiglih prijava (u daljnjem tekstu: Dobitnik).
 • Izvlačenje Dobitnika nagrada održat će se 4. listopada 2021. u uredskim prostorijama Priređivača za sve prijave od 30. kolovoza do 3. listopada 2021. Na tom izvlačenju se izvlače Dobitnici svih nagrada.
 • Ispravnost izvlačenja nagrada nadzirat će tročlana komisija koju imenuje Priređivač (u daljnjem tekstu: Komisija) i javni bilježnik.
 • O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Zapisnik sadržava:
  • informacije o vremenu i mjestu izvlačenja
  • klasu i urudžbeni broj te datum odobrenja Nagradne igre
  • datum i naziv elektroničkog i drugog javnog medija u kojem su objavljena ova Pravila
  • imena i prezimena te adrese članova Komisije
  • način izvlačenja Dobitnika (u smislu odredbe stavka 1. ovog članka)
  • ime i prezime te adresu Dobitnika te
  • naziv i vrijednost nagrade pojedinog Dobitnika.
 • Zapisnike o izvlačenju potpisat će članovi Komisije te će ga Priređivač dostaviti Ministarstvu u roku od 8 (slovima: osam) kalendarskih dana od dana izvlačenja.
 • Ako se u Nagradnu igru uključi manje Sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Nagradnoj igri sudjelovalo Sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.
 • Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna koji nakon završetka Nagradne igre (odnosno nakon isteka roka za podizanje nagrada, prekida Nagradne igre, otkazivanja ili stavljanja u stanje mirovanja) nije podijeljen, Priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 (slovima: devedeset) kalendarskih dana od dana isteka roka za preuzimanje nagrada. Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općega poreznog zakona.
 • Priređivač će objaviti Dobitnike (ime, prezime, mjesto stanovanja te podatak o osvojenoj nagradi) u roku od 8 (slovima: osam) kalendarskih dana od dana izvlačenja na internetskoj stranici www.karlovacko.hr sukladno odredbama članka 12. ovih Pravila u svrhu informiranja javnosti. Objava će biti uklonjena po isteku roka od 30 (slovima: trideset) kalendarskih dana od dana objave.

Članak 8.

Obavješćivanje Dobitnika o osvojenoj nagradi

Priređivač se obvezuje obavijestiti svakog Dobitnika o osvojenoj nagradi i načinu njezina preuzimanja najkasnije u roku od 8 dana od dana izvlačenja putem SMS poruke upućene na pretplatnički broj telefona s kojeg je poslana dobitna SMS poruka ili je upisan u obrazac na internetskoj stranici.

Članak 9.

Preuzimanje nagrada

 • Dobitnik preuzima nagradu u roku od 30 (slovima: trideset) kalendarskih dana od dana primitka obavijesti Priređivača o osvojenoj nagradi sukladno odredbi članka 8.
 • Ako Dobitnik ne preuzme nagradu u roku iz stavka 1. ovog članka, u narednom roku od 8 (slovima: osam) kalendarskih dana od isteka prethodno navedenog roka Priređivač će ponovno obavijestiti Dobitnika putem SMS poruke da preuzme nagradu u roku od 15 (slovima: petnaest) kalendarskih dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako Dobitnik ni u tom naknadnom roku ne preuzme nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu.
 • Ako Dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti osoba koju je on ovlastio, uz predočenje svoje identifikacijske isprave i pisane punomoći na kojoj je potpis Dobitnika ovjeren kod javnog bilježnika.
 • Osvojena nagrada nije zamjenjiva za novac ili neku drugu nagradu.
 • O preuzimanju nagrade Dobitnik potpisuje potvrdu koja sadrži ime i prezime, adresu stanovanja i potpis Dobitnika, kao i podatke o osvojenoj nagradi i datumu njezina preuzimanja. Za nagrade s vrijednošću većom od 5.000,00 kuna, na potvrdu o preuzimanju nagrade će se dodatno upisati i OIB Dobitnika u svrhu dostave navedenih potvrda Ministarstvu.

Članak 10.

Promjene, otkaz, prekid ili mirovanje Nagradne igre

 • Priređivač može izmijeniti i/ili dopuniti ova Pravila te otkazati, prekinuti ili staviti u mirovanje Nagradnu igru ako u razdoblju od objave ovih Pravila do završetka Nagradne igre nastupe okolnosti koje Priređivač u trenutku donošenja odluke o održavanju iste nije mogao predvidjeti niti je na njih mogao utjecati, a koje okolnosti imaju ili bi mogle imati negativan utjecaj na poslovanje Priređivača.
 • U slučaju promjene ovih Pravila, Priređivač će zatražiti odobrenje Ministarstva te promijenjena Pravila objaviti na isti način kako je određeno u članku 14. ovih Pravila.
 • U slučajevima iz stavka 1. ovog članka Priređivač ne odgovara Sudionicima za moguću štetu.
 • Odluke Priređivača u vezi s Nagradnom igrom konačne su i primjenjuju se na sve Sudionike.

Članak 11.

Odgovornost Priređivača

 • Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema Dobitniku.
 • Priređivač ne odgovara za materijalne ili pravne nedostatke nagrada.
 • Priređivač ne odgovara za eventualne posljedice davanja neistinitih ili netočnih osobnih podataka od strane Sudionika prilikom njegove prijave za sudjelovanje u Nagradnoj igri ili prilikom primopredaje nagrade.
 • Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave za sudjelovanje u Nagradnoj igri niti

je po njima obvezan postupiti.

 • Priređivač i/ili osobe koje sudjeluju u organizaciji i/ili provođenju Nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu koja bi mogla proizlaziti iz korištenja nagrada ili pogodnosti predviđenih nagradnim fondom.

Članak 12.

Obrada i zaštita osobnih podataka

 • Priređivač je voditelj obrade osobnih podataka Sudionika nagradne igre, uključujući Dobitnike. Partner je izvršitelj obrade osobnih podataka. Priređivač je imenovao Službenika za zaštitu podataka kojem se sudionici mogu obratiti u vezi sa svim pitanjima, primjedbama, zahtjevima, prigovorima ili drugim komentarima glede obrade njihovih osobnih podataka na adresu e-pošte PrivacyCroatia [at] heineken.com.
 • Priređivač obrađuje sljedeće osobne podatke u svrhu priređivanja nagradne igre („Osobni podaci“):
 • u odnosu na Sudionike:
  • ime i prezime te adresu stanovanja (ulica i kućni broj te mjesto i poštanski broj); kao i
  • kontakt broj mobitela;
 • u odnosu na Dobitnike: uz Osobne podatke određene u točki (i) ovog stavka i potpis, a uz te podatke za Dobitnika nagrade iz članka 4. stavka 1. točke (i) također još i OIB;
 • u odnosu na opunomoćenike Dobitnika u smislu članka 9. stavka 3. ovih Pravila: ime i prezime, OIB i potpis.
 • Priređivač će obrađivati Osobne podatke u svrhu organizacije, priređivanja i provođenja Nagradne igre, a na temelju odgovarajuće pravne osnove, i to u odnosu na Osobne podatke:
 • iz stavka 2. točke (i) alineje prve ovog članka – po osnovi zakonske obveze Priređivača iz članka

8. stavka 2. i članka 12. stavka 2. Pravilnika u vezi s člankom 69. stavkom 10. Zakona, a u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (u daljnjem tekstu: GDPR);

 • iz stavka 2. točke (i) alineje druge te iz točke (ii) i (iii) ovog članka – po osnovi izvršenja obveza Priređivača prema Sudionicima, uključujući Dobitnike ove Nagradne igre, a u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (b) GDPR;
 • iz članka 7. stavka 8. ovih Pravila – po osnovi legitimnog interesa transparentnosti i informiranja javnosti u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (f) GDPR.
 • Davanje je Osobnih podataka obvezatno jer bez toga nije moguće sudjelovanje Sudionika u Nagradnoj igri.
 • Osobni podaci Sudionika, uključujući Dobitnike, mogu biti dostupni drugim primateljima (u daljnjem tekstu: Primatelj/i) za uporabu u svrhe kompatibilne s gore određenim svrhama, naime:
 • povezanim društvima Priređivača koji se mogu nalaziti i u trećim zemljama, tj. u državama izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske (u slučaju prijenosa Osobnih podataka u takve treće zemlje, Priređivač će uložiti sve razumne i financijski opravdane napore da se osigura odgovarajuća razina zaštite Osobnih podataka i od strane Primatelja u takvim državama sukladno zahtjevima GDPR-a);
 • Partneru te eventualno drugim izvršiteljima obrade koji na temelju ugovornog odnosa pomažu Priređivaču u priređivanju Nagradne igre;
 • nadležnim tijelima sukladno važećim pravnim propisima (primjerice Ministarstvu sukladno odredbama Zakona);
 • a u odnosu na Osobne podatke Dobitnika iz članka 7. stavka 8. ovih Pravila – široj javnosti.
 • Priređivač će čuvati Osobne podatke Sudionika, uključujući Dobitnike, najduže u roku od 6 (šest) godina od završetka nagradne igre, nakon čega će Osobni podaci biti trajno uništeni.
 • Priređivač obrađuje Osobne podatke na siguran način u skladu s važećim pravnim propisima i standardima prakse. Priređivač provodi odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu Osobnih podataka od sigurnosnih rizika kao što su slučajni, neovlašteni, nezakoniti ili na drugi način neželjeni pristup Osobnim podacima, njihovo uništenje ili gubitak ili otkrivanje te osigurava takvu razinu sigurnosti koja odgovara rizicima obrade Osobnih podataka.
 • Prava Sudionika, uključujući Dobitnike (i njihove opunomoćenike), u vezi s obradom njihovih Osobnih podataka su:
 • na pristup svojim Osobnim podacima, tj. pravo dobiti od Priređivača potvrdu obrađuju li se Osobni podaci koji se na odnose na odgovarajućeg Sudionika, te ako se takvi Osobni podaci obrađuju, pristup svojim Osobnim podacima, uključujući pravo dobiti kopiju Osobnih podataka koji se obrađuju;
 • na ispravak netočnih Osobnih podataka koji se odnose na odgovarajućeg Sudionika bez nepotrebnog odgađanja, među ostalim i davanjem dodatne izjave;
 • na brisanje Osobnih podataka koji se odnose na pojedinog Sudionika, posebice ako:
 • više nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • su nezakonito obrađeni;
 • se moraju brisati zbog poštovanja pravne obveze prema važećim pravnim propisima;
 • na ograničavanje obrade u sljedećim slučajevima:
 • ako Sudionik osporava točnost svojih Osobnih podataka, na razdoblje kojim se Priređivaču omogućuje provjera točnosti Osobnih podataka;
 • ako je obrada nezakonita, ali se Sudionik protivi brisanju svojih Osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
 • ako Priređivač više ne treba Osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Sudionik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • na informacije o postojanju automatiziranog donošenja odluka te o kojoj je logici riječ, kao i o važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za Sudionika;
 • na podnošenje pritužbe u vezi s obradom svojih Osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb (www.azop.hr).
 • Dodatne su informacije o obradi osobnih podataka od strane Priređivača dostupne u Pravilima privatnosti objavljenim na https://www.heineken.com/hr/privacy-policy.

Članak 13.

Rješavanje pritužbi i sporova

 • Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.
 • Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti Sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale Sudionike.
 • U slučaju spora između Priređivača i Sudionika odnosno Dobitnika ove Nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Članak 14.

Objava i primjena Pravila

 • Prije početka Nagradne igre ova će Pravila biti javno objavljena na internetskoj stranici Priređivača www.karlovacko.hr uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva.
 • Ova se Pravila primjenjuju od početka Nagradne igre kako je određeno u članku 3. Pravila i do urednog izvršenja svih obveza u vezi s organizacijom, provođenjem i ispunjenjem svrhe Nagradne igre.

Ocijenite nagradnu igru

Click on a star to rate it!

No Comments
Leave a Reply