Nagradna igra Visa 2020

 PRAVILA NAGRADNE IGRE

pod nazivom „Visa 2020“

Članak 1.

PRIREĐIVAČ

Priređivač nagradne igre „Visa 2020“ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) je PUBLICIS d.o.o., OIB: 79771818319, Radnička 37 A, Zagreb u ime tvrtke Visa Europe (u daljnjem tekstu: Priređivač).

Članak 2.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra počinje 13. srpnja 2020. u 00:00:01 sati (po hrvatskom vremenu) i traje do 06. rujna 2020. u 23:59:59 sati (po hrvatskom vremenu).

Članak 3.

SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

Svrha Nagradne igre je promidžba Visa brenda, Visa kartice za plaćanje i povećanje broja transakcija na Visa karticama.

Članak 4

UVJETI I NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

U Nagradnoj igri mogu sudjelovati svi punoljetni vlasnici Visa kartica koje su izdane od strane jedne od sljedećih banaka/institucija:

Addiko Bank Hrvatska d.d.

Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Erste Card Club d.o.o.

Hrvatska poštanska banka d.d.

OTP banka d.d.

PBZ Card d.o.o.

Podravska Banka d.d.

Privredna banka Zagreb d.d.

Raiffeisenbank Austria d.d.

Zagrebačka banka d.d.

Potrebno je da se sudionici u Nagradnoj igri registriraju putem stranice visa.com.hr, imenom, prezimenom, brojem telefona i učitavanjem preslike POS računa ili dokaza o plaćanju putem interneta s iznosom od 50,00 kuna ili većim. Sudionici će također pristati na uvjete i dati suglasnost da se njihovi osobni podaci dijele s izdavačima kartica.

Članak 5.

NAGRADNI FOND

Protuvrijednost nagradnog fonda je 160.000,00 kuna, a sastoji se od:

-8 x 20.000,00 kuna na potrošačkoj kartici;

Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili druge usluge. Nagrada nije prenosiva.

Članak 6.

IZVLAČENJE DOBITNIKA

Izvlačenje dobitnika će se održati 10. rujna 2020. u 12 sati na adresi priređivača (PUBLICIS d.o.o., Radnička 37 A, Zagreb). Izvlačenje će se odvijati putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada nadgledat će tročlana komisija sastavljena od tri predstavnika Priređivača uz prisustvo javnog bilježnika. O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik kojeg će Priređivač dostaviti Ministarstvu financija u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz ovog Pravilnika. Izvučeni dobitnici koje ne ispunjavaju uvjete iz ovog Pravilnika, neće se javno objavljivati kao dobitnici, njihovi podaci će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni te će se izvlačenje dobitnika nastaviti, odnosno ponovno održati kako bi se izvukla osoba koja ispunjava sve uvjete navedene u ovom Pravilnika.

Članak 7.

PROGLAŠENJE DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADA

Priređivač će obavijestiti dobitnike o dobitku u roku od osam (8) dana od izvlačenja putem preporučene pošte, telefonski ili e-mailom. Ukoliko dobitnik prihvati nagradu potpisom će prihvatiti uvjete i nagradu. Dobitnici će morati Priređivaču pisanim putem dostaviti podatke koji su potrebni radi izrade kartice.

Nagrade će se moći preuzeti na adresi Priređivača.

Nagrade mogu preuzeti isključivo dobitnici. U slučaju da dobitnik iz objektivnih razloga ne može osobno preuzeti nagradu, osoba koja umjesto dobitnika preuzima nagradu mora imati važeću suglasnost ovjerenu kod javnog bilježnika. Dobitnici nagradu podižu jednokratno, u roku od trideset (30) dana od primitka obavijesti Priređivača. Ako dobitnici nagrade ne podignu u navedenom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. S nagradama koje ne budu preuzete postupit će se u skladu s važećim propisima.

Nagrada se ne dodjeljuje:

• ako dobitnik ne preuzme nagradu u gore naznačenim rokovima;

• ako dobitnik ne zadovoljava uvjete za sudjelovanje u Nagradnoj igri;

• ako dobitnik obavijesti Priređivača da ne želi preuzeti nagradu.

Priređivač nije odgovoran ako dobitnik ne može preuzeti ili koristiti nagradu u cijelosti ili djelomično zbog okolnosti koje ne ovise o Priređivaču i koje su izvan njegove kontrole. To se osobito odnosi na slučajeve više sile. Preuzimanjem nagrade ili istekom rokova za preuzimanje nagrada prestaju sve daljnje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitnicima.

Članak 8.

NAČIN IZVLAČENJA AKO SE PRIJAVI MANJE SUDIONIKA OD BROJA NAGRADA

U slučaju da se u Nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

Nepodijeljene ili nepreuzete nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom će biti uplaćena u korist državnog proračuna, osim ako je nagrada zbog isteka roka izgubila tržišnu vrijednost.

Članak 9.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja, za što se Priređivač neće smatrati odgovornim, u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran i/ili koje su izvan kontrole Priređivača.

Članak 10.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prijavom na Nagradnu igru, sudionici pristaju na obradu njihovih osobnih podataka radi sudjelovanja u Nagradnoj igri, sukladno propisima kojima se uređuje priređivanje nagradnih igara kao i zaštita osobnih podataka. Osobni podaci sudionika obrađivat će se u svrhu provedbe Nagradne igre te izvlačenja/objave dobitnika kao i realizacije nagrada za dobitnike. Više informacija o obradi osobnih podataka sudionika u okviru Nagradne igre nalazi se na sljedećoj stranici www.visa.com.hr

Članak 11.

ODGOVORNOST ZA MOGUĆE ŠTETE

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati iz ove Nagradne igre i/ili preuzimanjem i/ili iskorištavanjem nagrade, sa čime su sudionici suglasni.

Članak 12.

SPOROVI I ŽALBE

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove Nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 13.

ZAVRŠNE ODREDBE

Sudionik koji sudjeluje u Nagradnoj igri izričito izjavljuje da je upoznat s pravilima i da se s njima slaže. Pravila će biti objavljena na internetskim stranicama www.visa.com.hr, a primjenjuju se od dana početka Nagradne igre.

Poveznica

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment