PRAVILA NAGRADNE IGRE „Ohladi se 100 na sat“

(dalje u tekstu: ‘PRAVILA’)

 

KLASA: UP/i-460-02-18-01/331

URBROJ: 513-07-21-01/18-3

 

Članak 1. – PRIREĐIVAČ

Priređivač ove nagradne igre je društvo ALFASOL d.o.o. za projektiranje, prodaju i izvedbu grijanja, ventilacije i klimatizacije, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Branimira 189, OIB: 40343790595 (dalje u tekstu: „Priređivač“).

Članak 2. – SVRHA PRIREĐIVANJA

Svrha priređivanja ove nagradne igre sastoji se u promidžbi proizvoda i usluga Priređivača.

Članak 3. – VRIJEME TRAJANJA

Nagradna igra provodi se u vremenskom razdoblju od 11. lipnja 2018. do 15. rujna 2018.

Članak 4. – FOND NAGRADA I VRIJEDNOST NAGRADE

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 91.990,00 kuna, a nagradni fond sastoji se od jedne nagrade – osobnog automobila Hyundai i20 1.2 DOHC GO! čija vrijednost iznosi 91.990,00 kuna. Trošak registracije i osiguranja automobila te ostale obveze koje se odnose na osobni automobil snosi dobitnik nagrade. Priređivač se obvezuje platiti naknadu u iznosu od 5% od ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Hrvatskog crvenog križa. Nagrada se ne može zamijeniti za novac.

Članak 5. – UVJETI ZA SUDJELOVANJE

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim radnika Priređivača i ostalih fizičkih osoba koje su izravno uključene u priređivanje i/ili organizaciju nagradne igre te izvlačenje dobitnika. Svaka osoba koja ima pravo sudjelovanja u nagradnoj igri i koja se prijavi za sudjelovanje u nagradnoj igri, smatrat će se sudionikom ove nagradne igre (dalje u tekstu: „Sudionik“). Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća sva prava i obveze iz ovih Pravila.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi Sudionici koji za vrijeme trajanja nagradne igre obave kupovinu Hyundai klima uređaja stambene serije, modeli: Standard Inverter, Advance Inverter, Performance Inverter, Elite Inverter i svi Multi Inverter modeli. Broj računa potrebno je prijaviti, odnosno upisati na web stranici Priređivača www.klimatizacija.hr, u posebnu aplikaciju koja će se nalaziti na predmetnoj web stranici (potrebno je upisati broj računa, serijski broj klima uređaj sa unutarnje jedinice, ime i prezime, adresu, e-mail adresu i broj mobitela).

Sudionik prijavom pristaje na davanje svojih osobnih podataka te ona predstavlja njegovu privolu, odnosno slobodno dano i izričito očitovanje njegove volje kojom on izražava svoju suglasnost s obradom njegovih podataka u svrhe provođenja ove nagradne igre.

Originalni račun, kojim Sudionik dokazuje kupovinu, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te ga dobitnik mora predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput.

Članak 6. – IZVLAČENJE I OBJAVA DOBITNIKA NAGRADE

Izvlačenje nagrade održat će se 19. rujna 2018. u 12h u prostorijama Priređivača, uz prisustvo tročlane komisije i javnog bilježnika. Dobitnik će biti izvučen elektronskim putem pomoću računala, metodom slučajnog odabira između Sudionika koji su zadovoljili uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri. O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik koji sadržava: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika, te naziv i vrijednost nagrade dobitnika.

Zapisnik potpisan od svih članova komisije priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. Ime i prezime dobitnika bit će objavljeno roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika na web stranici Priređivača www.klimatizacija.hr. Priređivač će u pisanom obliku obavijestiti dobitnika o dobivenoj nagradi u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrade.

Članak 7. – PREUZIMANJE NAGRADE I ROK ZA PREUZIMANJE

Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje osobne identifikacijske isprave i potpisivanje Izjave kojom dobitnik potvrđuje da je preuzeo nagradu. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Ako dobitnik nagrade ne podigne nagradu u roku iz prethodnog stavka ovoga članka, Priređivač će ga ponovno u roku od 8 (osam) dana od isteka roka iz prethodnog stavka ovoga članka obavijestiti o dobitku, te mu odrediti naknadni rok od 8 (osam) dana za podizanje nagrade, koji počinje teći od primitka nove obavijesti.

Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu. Priređivač će u roku od 8 (osam) dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija RH podatke o dobitniku nagrade, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade. Ako nagradni fond, tj. nagrada nakon završetka nagradne igre (nakon isteka roka za podizanje nagrada, prekida nagradne igre, otkazivanja ili stavljanja u stanje mirovanja) nije podijeljena, Priređivač je dužan prodati nagradu na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Članak 8. – RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Članak 9. – OSTALE ODREDBE

Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u mirovanje samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći (izvanredne okolnosti). Sudionici će o eventualnom prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice Priređivača www.klimatizacija.hr. Ovim Pravilima nagradne igre osigurava se ravnopravnost svih Sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjenja uvjeta propisanih Pravilima.

Ova Pravila nagradne igre primjenjuju se nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici Priređivača www.klimatizacija.hr prije početka nagradne igre.

LINK