Nagradice

nagradne igre u tijeku

kupi i pošalji nagradne igre

Ostavi mirisna sjećanja – Old Spice nagradna igra 2019.

Ostavi mirisna sjećanja - Old Spice nagradna igra 2019.

Ostavi mirisna sjećanja - Old Spice nagradna igra 2019.

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Ostavi mirisna sjećanja“

Svrha je ovih pravila osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrade nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

Članak 1. – Priređivač

Priređivač nagradne igre „Ostavi mirisna sjećanja“ (u nastavku „igra“) je Procter&Gamble d.o.o. za trgovinu (sjedište: Bani 110, 10010 Zagreb, OIB:25107893471) dalje u tekstu „Priređivač“.

Nagradnu igru provodi, i voditelj je obrade osobnih podataka, u ime Priređivača, MPG d.o.o. (sjedište: Nova Ves 17, 10000 Zagreb, OIB:35677542029, [email protected], 01/6064-657) dalje u tekstu „Administrator“ nagradne igre.

Temeljem ugovorene usluge za SMS nagradnu igru s davateljem usluge IT Jedan d.o.o. osiguran je SMS broj za slanje SMS poruka.

Internetsku stranicu www.nagradne.hr (u daljnjem tekstu „internetska stranica“) izradio je Gorila IT d.o.o., Ivana Lackovića Croate 45, 10000 Zagreb, OIB: 34522275797 (u daljnjem tekstu „Pružatelj usluga“). Funkcionalne specifikacije internetske stranice priložene su uz ova Pravila igre.

Svrha nagradne igre je promidžba P&G robne marke Old Spice.

Članak 2. – Sudionici nagradne igre

Sudionici igre (u nastavku „Sudionik“) mogu biti sve punoljetne fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete igre.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Priređivača, Administratora i ostalih poduzeća uključenih u nagradnu igru, kao ni njihovi rođaci.

Članak 3. – Trajanje nagradne igre

Trajanje nagradne igre: 01.06. do 28.6.2019.

Članak 4. – Procedura i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Način sudjelovanja:

Nagradna igra vezana je uz kupovinu proizvoda.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi sudionici koji kupe bilo koji proizvod robne marke Old Spice (u daljnjem tekstu „Proizvod“), u bilo kojoj Konzum prodavaonici na području Republike Hrvatske u periodu trajanja nagradne igre.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri, sudionici nakon kupovine Proizvoda trebaju:

poslati SMS poruku sljedećeg sadržaja na broj 60060:
konzum, broj računa, ime i prezime, adresa i grad, datum rođenja
(Npr.: konzum, 1234/123/1, Zeljka Babic, Javorova 5, Zagreb, 01.02.1980.)

Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn (PDV uključen u cijenu).

ili

2. prijaviti se na internetskoj stranici nagradne.hr pod igru „Ostavi mirisna sjećanja“ te upisati:

ključna riječ: konzum, broj računa, ime i prezime, e-mail, adresa i kućni broj, grad, kontakt telefon i datum rođenja
(Npr.: konzum, 1234/123/1, Zeljka Babic, [email protected], Javorova 5, Zagreb, 091/123456, 01.02.1980)

Promocijska pakiranja (duo i/ili trio pack, 1+1 gratis pakiranje, poklon paketi, in&out pakiranja, mega i/ili giant box pakiranja i sl.) tretiraju se kao jedan proizvod jer su označeni jednim EAN/BAR kodom.

Identifikacijski dokument, na kojem moraju biti svi podaci kao i u prijavi u nagradnoj igri, i originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti prije podizanja nagrade na zahtjev administratora

Članak 5. – Izvlačenje

Javno izvlačenje dobitnika bit će održano 03.07.2019. u 12h u službenom sjedištu Administratora (MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb) te će se obaviti na temelju nasumičnog odabira dobitnika računalnim sustavom pod nadzorom javnog bilježnika i tročlane komisije za izvlačenje.

U nagradnoj igri svaki kupac može sudjelovati samo jednom i može osvojiti samo jednu nagradu.

Jedna osoba po jednom računu može poslati samo jednu prijavu. Svaka iduća prijava s istim brojem računa ili istim imenom i prezimenom bit će nevažeća.

U nagradnom izvlačenju sudjelovat će sve važeće prijave, određene ovim Pravilima, koje pristignu Administratoru s datumom slanja najkasnije 28.06.2019. u 23:59 sati.

Članak 6. – Nagrade

Nagrade:

10 x PlayStation 4 Pro 1TB G chassis Black + igrica FIFA 19 PS4

Vrijednost jedne nagrade: 3.238,20 kn, ukupna vrijednost 32.382,00 kn (PDV uključen)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 32.382,00 kn (PDV uključen)

Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost, ali su prenosive uz poštivanje uvjeta sudjelovanja iz Članka 2. ovih Pravila.

Članak 7. – Dostava i isporuka nagrada

Izvučenog će dobitnika o dobitku obavijestiti Administrator pismeno u roku od 8 dana od dana izvlačenja kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.

Dobitnik će surađivati s Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Dobitnik ostvaruje pravo na nagradu tek nakon što Administrator izvrši uvid u identifikacijski dokument i valjani račun, koji je izvučen, u protivnom gubi pravo na nagradu.

Priređivač će osigurati nagradu, te će ispuniti sve zakonske obaveze vezane uz iste.

Nagrade se isključivo mogu dostaviti na adresu u RH.

Nagrade će biti dostavljene od strane Administratora u roku od 30 dana od datuma izvlačenja. U slučaju da se nagrade vrate u sjedište Administratora, Administrator je dužan obavijestiti dobitnika u roku 8 dana od dana kada je nagrada vraćena Administratoru kako nagradu može preuzeti u roku od 10 dana od dana primitka obavjesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ovoga članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a, e-maila ili pošte) Administrator će koristiti poštansku povratnicu i/ili dostavnu prijevoznicu kao dokaz.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kn koji nakon završetka nagradne igre (nakon isteka roka za podizanje nagrade, prekida nagradne igre, otkazivanja ili stavljanja u stanje mirovanja) nije podijeljen, priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrade (čl. 69. st. 9. Zakona o igrama na sreću i čl. 11. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara).

Članak 8. – Porezi

Administrator nagradne igre obvezuje se prije početka nagradne igre uplatiti Crvenom križu 5% od utvrđene vrijednosti fonda nagradne igre.

Dobitnici nagrada nisu dužni platiti nikakve poreze na nagrade.

Članak 9. – Objava nagradne igre

Administrator igre obvezan je objaviti ova pravila na www.nagradne.hr prije početka nagradne igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija.

Nagradna igra odobrena je od Ministarstva financija pod brojem:

Klasa:UP/I-460-02/19-01/312

Urbroj:513-07-21-01-19-2

Zagreb, 16. svibanj 2019.

Imena dobitnika bit će objavljena u roku 15 dana od dana izvlačenja na www.nagradne.hr.

Pravila nagradne igre „Ostavi mirisna sjećanja“ dostupna su na adresi Administratora.

Članak 10. – Obrada podataka

Voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradne igre je MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10000 Zagreb, OIB: 35677542029, tel: 01 6064 600, e-mail: [email protected]

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke sudionika nagradne igre isključivo za svrhu provedbe nagradne igre na području Republike Hrvatske, ograničavajući obradu na vremensko razdoblje od 120 dana, počevši od dana završetka nagradne igre navedenog u Pravilima nagradne igre, nakon čega će osobni podaci biti obrisani. Osobni podaci dobitnika nagradne igre bit će čuvani 11 godina, sukladno računovodstvenim zakonima.

Sudionici se izričito slažu da će njihovi registrirani osobni podaci biti prikupljani i pohranjeni u bazi podataka Administratora nagradne igre. Osim toga, sudionici se slažu da Administrator može upravljati njihovim osobnim podacima bez ikakve naknade u svrhu izvršavanja ove igre.

Administrator obrađuje sve osobne podatke sukladno odredbama Zakona o zaštiti podataka UREDBA (EU) 2016/679.

Dostava podataka od strane sudionika nagradne igre je dobrovoljna, no potrebna kako bi sudionik mogao sudjelovati u nagradnoj igri. U slučaju da sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Voditelju obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kojem trenutku kontaktira Voditelja obrade na tel: 01 6064 600 ili putem e-maila: [email protected] ili uputi zahtjev na adresu Voditelja obrade navedenog u članku 1. Pravila nagradne igre. Pismenim zahtjevom upućenim na adresu Voditelja obrade može se zatražiti i ispravak podataka te informacija o upravljanju podacima, a sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Sudionici se u konačnici mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka ili mjerodavnom sudu, ukoliko se ne slažu s odlukom ili radom Voditelja obrade.

Slanjem SMS prijave ili prijave putem interneta u nagradnoj igri sudionici su suglasni da Administrator, kao voditelj obrade osobnih podataka, te kao izabrani Administrator baze podataka od strane priređivača, može obrađivati podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim subjektima uključenim u provedbu nagradne igre te Ministarstvu financija, sukladno čl. 16 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri suglasni su da Administrator može koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja.

Članak 11. – Opće odredbe

Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samim slanjem prijave za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Priređivač ima pravo otkazati ili prekinuti nagradnu igru u slučaju više sile.

Priređivač ili bilo koje poduzeće angažirano od strane priređivača za izvršenje nagradne igre ne preuzimaju odgovornosti i ne isplaćuju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradne igre, te tijekom sudjelovanja u nagradnoj igri.

Priređivač i Administrator ne preuzimaju nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom.

Priređivač neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.

Administrator će u roku od 8 dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitniku nagrade, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade (čl. 16 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara).

Nakon 60 dana od završetka nagradne igre Priređivač ni Administrator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradnu igru.

U slučaju pravnog spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 01.06.2019.

Procter&Gamble d.o.o. za trgovinu

Priređivač

Poveznica

Comments are Closed

Theme by Anders Norén