Pepsi nagradna igra 2020.

Članak 1.

Priređivač priređuje nagradnu igru “Igraj i osvoji“ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda robne marke Pepsi, a odvija se na svim prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u razdoblju od 01.08.2020. do 31.08.2020.

Članak 3.

Pravila Nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija biti će objavljena na web stranici www.pepsi.hr dana 31.7.2020.

Članak 4.

Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri i pravo na nagradu imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske.

Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom jednog, bilo kojeg,  Pepsi proizvoda na bilo kojem prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 01.08.2020. do 31.08.2020. godine te prijavom na Nagradnu igru na način da se u obrazac koji se nalazi na web stranici www.pepsi.hr upiše broja računa i osobni podaci prijavitelja za sudjelovanje u  Nagradnoj igri (ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona), pri čemu je po jednom računu moguća samo jedna prijava na Nagradnu igru. Osim preko prijave na web stranici, u nagradnoj igri se može sudjelovati i slanjem poruke s ključnom riječi PEPSI, brojem računa i imenom i prezimenom te adresom na broj  60221 npr. PEPSI, 17605/177/1, Ivana Horvat. Cijena SMS poruke je 2,40 kn/SMS (PDV uključen). U Nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati svi prijavitelji na Nagradnu igru čije prijave su zaprimljene najkasnije do 31.08.2020. godine u 23:59 sati. Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete dalje su u tekstu označene kao „Sudionik“. Prijave pristigle nakon tog datuma nemaju pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri, a Priređivač ne snosi odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

Članak 5.

Svaki Sudionik se može prijaviti neograničeni broj puta, no s različitim brojem računa kao dokazom o kupnji. Svaka prijava (s različitim brojem računa) je prilika za osvajanje nagrade. U slučaju da isti broj računa bude ponovno prijavljen od strane iste osobe, ponovna i svaka sljedeća prijava bit će proglašene nevažećom. U slučaju da isti broj računa bude poslan od strane različitih osoba, pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri imat će samo osoba koja je prva prijavila takav broj računa. Ukoliko neki od prijavitelja Nagradne igre prijavi djelomičan ili nepotpun broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim te mu se neće dodijeliti nagrada.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Sudionici nagradne igre moraju do kraja čuvati račun te ga na zahtjev Priređivača  Nagradne igre i pokazati. Nagrada se može preuzeti samo uz predočenje računa prijavljenog prilikom prijave na Nagradnu igru. Nikakav drugi način dokazivanja kupnje neće biti prihvaćen.

Operator SMS usluge je New Level d.o.o. Zagreb, Badalićeva 31, Zagreb, OIB: 99200431992

Članak 6.

U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača te članovi njihove uže obitelji.

Članak 7.

Fond nagrada za Nagradnu igru sastoji se od:

– 1x TV SONY 4k Ultra HD (3840×2160) 4K HDR, Vrijednost nagrade: 9.135 HRK

– 10 X SONY PS4 1TB+FIFA 20, Vrijednost 1 nagrade: 2.570 HRK (ukupno 25.700 HRK)

– 50x Nike FC Barcelona MESSI dres gornji dio, Vrijednost 1 nagrade: 616 HRK (ukupno 30.800 HRK)

Ukupna vrijednost cijelog nagradnog fonda iznosi 65.635,00 HRK.

Nagrade nisu zamjenjive za novac niti za druge nagrade.

Članak 8.

Izvlačenje nagrada održat će se 07.09.2020. u prostorijama agencije BBDO Zagreb d.o.o. na adresi, Šoštarićeva 10, Zagreb.

Izvlačenje dobitnika provest će se elektronskim putem, slučajnim odabirom iz baze prijavljenih računa.

Povjerenstvo za izvlačenje (tri predstavnika) će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada te će prilikom izvlačenja dobitnika sastaviti zapisnik o podacima dobitnika i tijeku javnog izvlačenja. Zapisnik sadržava mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika, te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Zapisnik ima službeno i obvezujuće značenje za sve sudionike Nagradne igre.

Dobitnici će biti objavljeni na www.pepsi.hr u roku od 7 dana od izvlačenja.

Članak 9.

Najkasnije u roku 8 dana od dana izvlačenja dobitnici će pisanim putem na e-mail adresu iz obrasca biti obaviješteni o dobitku i načinu preuzimanja nagrade te će se pozvati na dostavu računa i potvrde da žele iskoristit nagradu. Dobitnici mogu nagrade preuzeti u roku od 30 dana od dana primitka pisane  obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u navedenom roku, Priređivač ponoviti slanje obavijestiti o dobitku i načinu preuzimanja nagrade te pozvati na dostavu računa i potvrde da žele iskoristit nagradu u roku 8 dana od isteka roka za preuzimanje nagrade (30 dana od dana primitka pisane obavijesti). U tom slučaju, dobitnici mogu nagrade preuzeti u roku od 8 dana. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija. U slučaju da nagrada ostane nepodijeljena, postupit će se sukladno odredbama Zakona o igrama na sreću.

Dobitnicama nagrada će nagrade biti uručene od strane priređivača odnosno poslane poštom. Trošak dostave poštom platit će priređivač.

Svi dobitnici dužni su svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom.

Članak 10.

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri sudionici pristaju na objavu njihovih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata Nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradnu igru. Dobitnik je obvezan u potpunosti surađivati s Priređivačem u vezi s kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz Nagradne igre i u vezi s Nagradnom igrom.

Članak 11.

Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku nagrade. Komisija će zapisnički utvrditi jesu li dobitnici sve nagrade preuzeli u označenom roku, te će protekom tog roka utvrditi da je Nagradna igra okončana.

Članak 12.

U slučaju da se u Nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Ako nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, Priređivač će ga prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Iznimno, ova rečenica ne odnosi se na nagrade kojima je istekom određenog roka vrijednost postala ništava.

Članak 13.

Nagradna igra može se prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradne igre biti obavješteni putem web-stranice.

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u Nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo financija i budu objavljena na web-stranici www.pepsi.hr.

Članak 15.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Privatnosti i zaštita osobnih podataka

Članak 16.

U nagradnoj igri priređivač BBDO Zagreb d.o.o., Šoštarićeva 10, Zagreb, OIB: 39157666333, kao voditelj obrade, obrađuje osobne podatke sudionika Nagradne igre koje je pridobio u skladu s Pravilima nagradne igre »Igraj i osvoji« objavljenim na web-stranici nagradne igre: www.pepsi.hr, a temeljem izričitih privola sudionika.

Sudionici u Nagradnoj igri daju privolu  priređivaču da obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika u skladu sa propisima s područja zaštite osobnih podataka. Priređivač jamči obradu i zaštitu osobnih podataka sukladno propisima na snazi u Republici Hrvatskoj, a sve informacije sudionik u nagradnoj igri može saznati upitom na [email protected]

Sudionici u Nagradnoj igri izričito su suglasni da Priređivač može samostalno i po vlastitoj procjeni obrađivati podatke, dobivene od njih, isključivo za sljedeće svrhe:

– provedba Nagradne igre u svim oblicima;

– kontaktiranja sudionika putem telefona radi obavijesti o dobitku nagrade i dostavi nagrade;

– objava imena i prezimena dobitnika nagrada na web-stranici Nagradne igre.

Ako sudionik ne pristane na prikupljanje svojih osobnih podataka, sudjelovanje u Nagradnoj igri nije moguće.

Osobni podaci sudionika i dobitnika koji se obrađuju u ovoj nagradnoj igri su: ime i prezime, e-mail adresa, adresa prebivališta i broj telefona.

Priređivač se obvezuje da će prikupljene osobne podatke obrađivati samo u gore navedene svrhe te da će se, ako obradu osobnih podataka bude provodila druga fizička ili pravna osoba u njegovo ime, Priređivač koristiti jedino izvršiteljima obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima propisa na snazi u Republici Hrvatskoj i da se njome osigurava zaštita prava sudionika i dobitnika Nagradne igre.

Dobiveni osobni podaci pohranjuju se samo za vrijeme potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili dalje korišteni, ali najviše za razdoblje od 60 dana nakon završetka Nagradne igre, ukoliko sam sudionik ne povuče pristanak i zatraži brisanje svojih podataka.  Nakon isteka roka pohrane Priređivač će osobne podatke izbrisati.

Sudionik Nagradne igre slobodan je u svakom trenutku povući svoju suglasnost za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka i prihvaća da  povlačenje suglasnosti može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnoj igri.

Vezano za osobne podatke, sudionik ima slijedeća prava, kako je to propisano odredbama propisa na snazi u Republici Hrvatskoj:

– Pravo na pristup osobnim podacima,

– Pravo na ispravak osobnih podataka,

– Pravo na brisanje („pravo na zaborav”) osobnih podataka,

– Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka,

– Pravo na prenosivost osobnih podataka,

– Pravo na prigovor,

– Pravo na pritužbu i pravo podnošenja prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

Zahtjeve koji se odnose na ostvarivanje prava vezano za osobne podatke u pisanom obliku moguće je uputiti na adresu elektroničke pošte: [email protected] ili poštom na adresu: BBDO Zagreb d.o.o., Šoštarićeva 10, Zagreb, s naznakom: „GDPR“.

Ove stranice koriste statističke kolačiće, i to Google Analytics kolačiće koji omogućuju analiziranje posjećenosti. Pružatelj te usluge je Google, Inc.

Informacije koje Google Analytics kolačići generiraju o vašem načinu korištenja ovih stranica, među kojima je i IP adresa s koje ste pristupili stranicama, prenose se na poslužitelj tvrtke Google i tamo pohranjuju. Te informacije bit će korištene u svrhu analize načina korištenja ovih stranica i izrade izvješća namijenjenih administratorima stranica o aktivnostima na tim stranicama.

Google prikuplja informacije putem naše upotrebe usluge Google Analytics na našoj web stranici.

Informacije se dijele s Googleom na anonimnoj osnovi. Da biste saznali više o tome koje informacije Google prikuplja, kako upotrebljava te informacije i kako kontrolirati informacije poslane Googleu, pogledajte stranicu partnera Googleovih pravila o privatnosti. Više o Google Analytics na stranici: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Možete se isključiti iz usluge Google Analytics tako da instalirate sljedeći dodatak pregledniku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Članak 17.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Poveznica

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment