Spar nagradna igra 2021. Idemo van, divan je dan!

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Idemo van, divan je dan!“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je SPAR Hrvatska d.o.o., Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb, OIB
46108893754 (dalje u tekstu: Priređivač).
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i PBZ Card d.o.o.

Članak 2. Trajanje

Nagradna igra se održava se u svim maloprodajnim objektima Priređivača u periodu od
5.5.2021. do 8.6.2021. i ima 5 kola.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti
Ministarstva financija bit će objavljena na web stranicama www.spar.hr prije početka nagradne
igre te na svim prodajnim mjestima Priređivača.

Članak 4. Pravo sudjelovanja

U nagradnoj igri pravo sudjelovanja imaju sve osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj
koje u periodu od 5.5.2021. do 8.6.2021. u svim SPAR i INTERSPAR trgovinama ostvare
kupovinu u vrijednosti najmanje 50,00 kn.

Članak 5.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici društva SPAR Hrvatska d.o.o. i članovi
njihove uže obitelji, te osobe koje pružaju Tehničku podršku Priređivaču,
U nagradnoj igri ne smiju sudjelovati građani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Članak 6. Način sudjelovanja

Sudjelovati u nagradnoj igri moguće je u razdoblju 5.5.2021. do 8.6.2021. putem web stranice
www.spar.igram.hr.
Sudionik putem sučelja na web stranici nagradne igre unese svoje podatke

Broj računa

Ime

Prezime

Telefon

Adresa

Grad:

E-mail adresa:

Članak 7.

S jednim računom moguće je sudjelovati samo jednom. U slučaju pokušaja višekratne prijave
s istim brojem računa, aplikacija će onemogućiti dodatnu prijavu.
Svaki Sudionik može sudjelovati u Nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim računima.
Svaki sudionik može samo jednom dobiti nagradu.
Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati kao dokaz ispunjavanja uvjeta iz
ove Nagradne igre. Priređivač će tražiti original računa na uvid kod podizanja nagrade te ima
pravo odbiti uručenje nagrade Sudioniku koji ne može dati na uvid predmetni račun.

Članak 8.

Sudionici nagradne igre sami snose troškove sudjelovanja u nagradnoj igri. Troškovi
sudjelovanja, između ostaloga, uključuju:

troškove pristupa internetu,

troškove prijenosa podataka s interneta.
Smatra se da samim sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik pristaje na sve uvjete povezane s
nagradnom igrom odnosno da prihvaća ova Pravila nagradne igre.

Članak 9.

Sudionici mogu u bilo koje vrijeme prekinuti svoje sudjelovanje u nagradnoj igri za vrijeme
trajanja nagradne igre slanjem poruke na [email protected] Nakon primitka poruke sudionik
će biti isključen iz nagradne igre.

Članak 10.

Fond nagrada sastoji se od
Električni bicikl 101545 Giant Talone E+ 3 pepeljasto siva – 25 kom
Cijena s PDV: 413.249,73 kn
Članak 11.
Trajanje i izvlačenje nagrada:

Kolo 5.5-11.5.2021.
Izvlačenje 12.5.2021.
Nagrade:
Električni bicikl 101545 Giant Talone E+ 3 pepeljasto siva – 5 kom

Kolo 12.5-18.5.2021.
Izvlačenje 19.5.2021.
Nagrade:
Električni bicikl 101545 Giant Talone E+ 3 pepeljasto siva – 5 kom

Kolo 19.5-25.5.2021.
Izvlačenje 26.5.2021.
Nagrade:
Električni bicikl 101545 Giant Talone E+ 3 pepeljasto siva – 5 kom

Kolo 26.5-1.6.2021.
Izvlačenje: 2.6.2021.
Nagrade:
Električni bicikl 101545 Giant Talone E+ 3 pepeljasto siva – 5 kom

Kolo 2.6-8.6.2021.
Izvlačenje: 9.6.2021.
Nagrade:
Električni bicikl 101545 Giant Talone E+ 3 pepeljasto siva – 5 kom

U svakom izvlačenju se izvlače dobitnici od svih pristiglih kupona iz prethodnih kola.
Izvlačenja će se održat u sjedištu Priređivača. Izvlačenje dobitnika provodi se pomoću
računalnog sustava pomoću algoritma slučajnosti koji iz baze popisa svih sudionika izvlači
dobitnike nagrada.
Informacije o izvlačenju bit će objavljene najmanje tjedan dana unaprijed na web stranici
www.spar.hr
Regularnost izvlačenja kontrolirat će komisija od 3 člana koju će imenovati Uprava Priređivača te javni bilježnik.

Članak 12.

Priređivač će obavijestiti dobitnike o dobitku u roku od osam (8) dana od izvlačenja putem
preporučene pošte, telefonski ili e-mailom.
Dobitnik izričito dozvoljava objavu svojeg imena, prezimena i adrese na web stranicama
Priređivača i Tehničke podrške ili u bilo kojim drugim medijima i društvenim mrežama, za što neće tražiti plaćanje ili naknadu od Priređivača ili tehničkog organizatora. Istodobno se odriče prava pregledavanja, odobravanja, izmjene i protivljenja bilo kakvoj upotrebi građe,
uređivačkom izboru ili izgledu materijala koji će se objaviti.
Imena dobitnika objavljuju se na web stranici www.spar.hr nakon provjere podataka.

Članak 13.
Preuzimanje nagrada:

U slučaju porezne obveze sukladno važećem zakonodavstvu RH, svaka strana (dobitnik,
Priređivač) snosi svoje troškove takvih obveza prema zakonskoj obvezi ako ona postoji. Ostale troškove povezane s nagradom snosi sam dobitnik.
Nagrade će se moći preuzeti u SPAR ili INTERSPAR trgovini po izboru dobitnika uz
predočenje važeće osobne iskaznice ili putovnice te računa.
Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik će potpisati Zapisnik o preuzimanju nagrade.
Prijenos nagrade na treću osobu nije moguć.
Nagradu može preuzeti isključivo dobitnik. U slučaju da dobitnik iz objektivnih razloga ne
može osobno preuzeti nagradu, osoba koja umjesto dobitnika preuzima nagradu mora imati
važeću suglasnost ovjerenu kod javnog bilježnika.
Dobitnik nagradu podižu jednokratno, u roku od trideset (30) dana od primitka obavijesti
Priređivača.
Ako se dobitnik odrekne nagrade nema se pravo žaliti Priređivaču zbog nagradne igre. Rezultati su konačni i žalba nije moguća.
Preuzimanjem nagrade od strane dobitnika izvršene su sve obveze Priređivača prema dobitniku.

Članak 14.

Ako dobitnik nagradu ne podignu u navedenom roku, bit će ponovno obaviješten i nagradu će
moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti.
U slučaju ne preuzimanja nagrade postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću
(Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih
igara (Narodne novine 08/10).

Članak 15.

Nagradu nije moguće zamijeniti za novčani ekvivalent nagrade ili bilo koju drugu nagradu.
Dobitnik nagrade ne može se žaliti na Priređivača (npr. u vezi s kvalitetom nagrade itd.).
U slučaju nepotpunih, netočnih ili neistinitih podataka (e-mail ili drugi osobni podaci)
Priređivač zadržava pravo isključiti sudionika iz nagradne igre.
Sudionik gubi pravo na nagradu ako Priređivač utvrdi da:

sudionik nije ispunio uvjete sudjelovanja;

je sudionik kršio uvjete i pravila sudjelovanja u nagradnoj igri;

sudionik ne želi ispuniti obveze u skladu s ovim Pravilima objavljenima na web stranici
ili ih nije ispunio u roku;

u slučaju prijava: ako je prijava bila na bilo koji način neprimjerena.
Ako sudionik izgubi pravo na nagradu Priređivač će daljnjim odabirom odabrati sljedećeg
dobitnika.

Članak 16.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene
ovim Pravilima, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo
sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva
ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 17.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije
odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu
nagradne igre biti obaviješteni na web stranicama www.spar.hr.

Članak 18.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu
objavljena.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su upoznati da SPAR Hrvatska d.o.o., Zagreb,
Slavonska avenija 50, OIB: 46108893754, kao Voditelj obrade, ima potrebu, u svrhu
provedbe nagradne igre obrađivati njihove osobne podatke (po osnovu čl.6 a Opće uredbe o
zaštiti osobnih podatka). U tu svrhu sudionici daju privolu za to, a kojom su upoznati da imaju
pravo od Voditelja osobnih podatka zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje
osobnih podatka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili pravo na ulaganje
prigovora na obradu takvih podatka te pravo na prenosivost podatka (drugom voditelju obrade); da svoju privolu mogu povući u svakom trenutku – pisanom izjavom dostavljenom na adresu
Voditelja obrade ili putem e-maila-a, da imaju pravo podnijeti u vezi povrede njihovih prava
prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Članak 19.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist
Hrvatskog crvenog križa

Članak 20.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski
građanski sud u Zagrebu.
SPAR Hrvatska d.o.o.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment